Beware Beach
E-mail: info@bewarebeach.nl
Web: www.bewarebeach.nl

De Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden van Beware Beach Brouwersdam B.V., hierna te noemen “Beware“, wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Beware worden georganiseerd.
 2. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Beware levert.
 3. Directie: zij die als directeur(en) van Beware staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer 71260854.
 4. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Beware en een wederpartij waarop Beware deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte

Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling. Deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend en geldt een verloop van de optie na 7 dagen.

Artikel 4. Overeenkomst

Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Beware georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s

Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart: kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen en alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. Iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Indien op locatie blijkt dat deelnemers niet kunnen meedoen vanwege gezondheidsreden of andere reden, is dit op risico van de klant en vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Beware mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 2. Beware mag tot 7 dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de kosten.
 3. Beware houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%. Sommige buffetten/activiteiten vereisen een minimaal aantal, dit aantal wordt vermeld en ten alle tijden doorgerekend indien het deelnemers aantal daalt door annuleringen.
 4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Beware het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven zullen niet worden verrekend.
 5. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Beware zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.
 6. Bij wijzigingen van het arrangement door opdrachtgever na akkoord offerte houdt Beware zich het recht voor wijziging en administratie kosten in rekening te brengen a €10,- per wijziging.

Artikel 7. Volmachten

 1. Enkel en alleen de directie van Beware, hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Beware, is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
 3. Bij bevestiging van een activiteit bij Beware wordt aangenomen dat de boeker, dan wel het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade

 1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
 2. Schade die wordt veroorzaakt met opzet of door gedrag wat niet passend is bij de clinics, zal moeten worden vergoed door de deelnemers. Hieronder vallen ook schades aan onze kite lijnen, vliegers en zeilen door omslaan/ dan wel aanrijdingen met andere deelnemers.
 3. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Beware en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding

 1. De deelnemers die een activiteit met Beware zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
 2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten

 1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Beware is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde.
 3. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden, tenzij anders overeengekomen, achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Beware vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
 5. Losse activiteiten kunnen online, direct na boeken worden betaald. Indien dit niet gebeurd, vervalt het recht op het tijdsblok na 5 minuten.
 6. Beware is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering

Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel/mailbericht wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

Losse activiteiten online geboekt/betaald:
De deelnemer kan tijdens het boekingsproces voor een kleine meerprijs een annuleringsverzekering afsluiten. Hiermee kan men tot 24 uur van te voren zijn recht op restitutie claimen indien de activiteit niet door kan gaan vanuit Beware, vervangen wordt door een alternatief of verplaatst wordt naar een andere datum.
Indien men er voor kiest om deze verzekering niet af te sluiten, zal men akkoord moeten gaan met het alternatief en/of een nieuwe datum naar keuze binnen 12 maanden na reserveringsdatum. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Arrangementen/groepsuitjes na offerte:
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering zal Beware de volgende kosten in rekening brengen:
– 30 tot 15 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
– Binnen 15 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
– Binnen 6 dagen voor aanvang of korter: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Beware ten gevolge van de annulering de genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden. Beware behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Beware zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Beware

Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Beware, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
Beware is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 2. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
 3. handelingen/invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 4. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Beware en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Beware kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Beware aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Beware, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Beware leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Beware gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Beware aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Beware en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Auteursrecht, industrieel eigendom

Beware behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Beware bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Beware toebehoren.